Ubytovací poriadok PT Javorina

Zákazník, ktorý si rezervuje chatku, sa súčastne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok.

 Nástup/check-in a ukončenie pobytu/check-out

 1. V chatách môže byť ubytovaný len zákazník, ktorý je k pobytu riadne prihlásený. Zákazník je povinný pri príchode do chaty predložiť prevádzkovateľovi platný doklad totožnosti /OP, CP/.
 2. Nástup na pobyt je podľa vopred dohodnutej hodiny.
 3. Pri príchode sa uhrádza vopred dohodnutá zvyšná suma za pobyt v hotovosti /popr.bankovým prevodom tak aby bola na účte prevádzkovateľa najneskôr deň pred nástupom/. Pri príchode sa uhrádza v hotovosti aj daň z ubytovania obci, ktorá je vo výške 0,25Eur/noc/osoba.
 4. Pri príchode sa uhrádza kaucia vo výške 70Eur, ktorá je určená na pokrytie škôd spôsobených zákazníkom v chatách, na škody v okolitom prostredí a lese. Pri príchode na chatu preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri zistení škody alebo chýbajúcej časti hnuteľného majetku/ sedenie, kuch. riad, posteľné pradlo, okná.../ bude záloha použitá na uhradenie škody. Kaucia slúži na pokrytie malých poškodení zariadenia, v prípade presahujúcej škody výšky kaucie zodpovedá zákazník za ním spôsobenú škodu v plnej výške. Kaucia sa vráti zákazníkovi v prípade, že nie je opodstatnenie na jej použitie, ako je vyššie uvedené.
 5. Pred ukončením pobytu je zákazník povinný:  odovzdať chatu, spoločenskú sálu, pozemok, a iné v pôvodnom stave, t.j. umyť riad a odložiť kuchynský riad, vyprázdniť chladničku a smetné koše, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť všetky svetlá, vyplnúť ohrievač teplej vody/bojler a ostatné elektrospotrebiče, pozatvárať okna, uzamknúť dvere a balkón a odovzdať kľúč pri odchode.
 • Ak zákazník odovzdá chatu a jej okolie /ohnisko, trávnik,.../ špinavé, bude mu účtovaný poplatok za upratovanie v sume 20Eur, čo sa odpočíta z kaucie.
 • V prípade poškodenia alebo zničenia inventáru, ako aj celej chaty a zariadenia chaty zákaník sa zaväzuje zaplatiť skutočnú vzniknutú škodu.
 1. Ukončenie pobytu, odovzdanie spoločenskej miestnosti, prísl. pozemku a hnuteľného majetku... na konci ubytovania/prenájmu: do 10.00 hodiny posledný deň ubytovania, resp. vždy však podľa popredu odsúhlasenej dohody.

Bezpečnostné predpisy platné v chatách PT Javorina a ich okolí, ostatné dohody

 1. Vo všetkých priestoroch interiéru chaty je prísny zákaz fajčenia a zakladanie ohňa v blízkosti chaty a jej okolia, okrem vyhradených miest; pred každou chatou je ohnisko na založenie malého ohňa na opekanie. Oheň musí byť malý, a vždy pod dozorom dospelej svojprávnej osoby.
 2. V čase od 22,00hod do 06,00hod je zákazník povinný dodržiavať nočný kľud.
 3. V chatách PT Javorina prosíme dodržiavať počas dňa kľud a nerušiť ostatných zákazníkov krikom, hlučným spevom, nadmerným zosilňovaním reprodukovanej hudby a zbytočným používaním motorových vozidiel.
 4. V nehnuteľnosti je hasiaci prístroj, ktorý je zaplombovaný a jeho použitie je možné iba v prípade hrozby požiara.
 5. Návšteva: podľa dohody s prevádzkovateľom.
 6. Na chatách a v spoločenských priestoroch je prísne zakázané premiestňovať zariadenie /nábytok, kuch.riad, iné/, robiť úpravy a akokoľvek zasahovať do elektrickej siete a inej inštalácie.
 7. Zákazníkom nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem el.spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu /holiaci strojček, sušič vlasov/ a rádio.
 8. V PT Javorina je možné sa autami pohybovať len po ceste a parkovisku. Je prísne zakázané používať autá po trávnatých plochách. V zistení porušenia tejto dohody prepadá kaucia na údržbu zelene v prospech prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ prosí separovať odpad do na to vyčlenených smetných nádob. Obaly z PVC fliaš a sklo zákazník neodnáša, uskladní ich do prístreška chaty, komunálny odpad  vynesie do zberných nádob pri vstupe do areálu. Snažíme sa zlepšovať ekológiu životného prostredia, prosím, pomôžte nám v tomto.
 10. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s prevádzkovateľom. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.

Zapožičanie - Je možné si zapožičať kotlík na varenie gulášu.

Dôležité telefónne čísla:

Požiarnici: 112, 150, 034 621 2222

Záchranka: 112, 155, 034 621 2444

Polícia: 112, 158

Mestská polícia: 159, 034-6907111

Taxi: 0907 277 588, 0949 302 300

Prosím, aby Ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. Viac bodov ohľadom napr.storna rezervácie nájdete na našej internetovej stránke www.kamnachatu.sk. V prípade, že s niečím nesúhlasíte, prosím informujte nás na začiatku pobytu.

Prajeme Vám príjemný pobyt a veľa pekných zážitkov!

Myjava, 16.4.2020

TOP