Ubytovací poriadok PT Javorina

Prevádzkovateľ:

KODRETA furniture, s.r.o.

Bajkalská 7A, Bratislava 83104

IČO: 36005908, IČ DPH: 2020422844

Prevádzka: PT Javorina, Stará Myjava

 

Kontakt:

Tel.č.: 0905 905959, 0905 992438

info@kamnachatu.sk, www.kamnachatu.sk

 

Ubytovací poriadok pre PT Javorina

Zákazník, ktorý si rezervuje chatku, sa súčastne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok.

 

Nástup/check-in a ukončenie pobytu/check-out

 1. V chatách môže byť ubytovaný len zákazník, ktorý je k pobytu riadne prihlásený. Zákazník je povinný pri príchode do chaty predložiť prevádzkovateľovi platný doklad totožnosti /OP, CP/.
 2. Nástup na pobyt je podľa vopred dohodnutej hodiny.
 3. Pri príchode sa uhrádza vopred dohodnutá zvyšná suma za pobyt v hotovosti /popr.bankovým prevodom tak aby bola na účte prevádzkovateľa najneskôr deň pred nástupom/. Pri príchode sa uhrádza v hotovosti aj daň z ubytovania obci, ktorá je vo výške 0,25Eur/noc/osoba.
 4. Ubytovanie na chatách: Pri príchode sa uhrádza vratný depozit vo výške 100Eur/chata, resp.vopred určená suma uvedená v potvrdení rezervácie, ktorá je určená na pokrytie škôd spôsobených zákazníkom v chatách, na škody v okolitom prostredí. Pri príchode na chatu preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri zistení škody alebo chýbajúcej časti hnuteľného majetku/ sedenie, kuch. riad, posteľné pradlo, okná.../ bude záloha použitá na uhradenie škody. Kaucia slúži na pokrytie malých poškodení zariadenia, v prípade presahujúcej škody výšky kaucie zodpovedá zákazník za ním spôsobenú škodu v plnej výške. Kaucia sa vráti zákazníkovi v prípade, že nie je opodstatnenie na jej použitie, ako je vyššie uvedené.

Prenájom spoločenskej sály: Pri príchode sa uhrádza vratný depozit vo vopred dohodnutej výške, ktorú nájdete v potvrdení rezervácií prenájmu. Ostatné ako vyššie uvedené v bode č.4. pri Ubytovanie na chatách.

 1. Pred ukončením pobytu je zákazník povinný:  odovzdať chatu, spoločenskú sálu, pozemok, a iný inventár prebraný k pobytu v pôvodnom stave, t.j. umyť riad a odložiť kuchynský riad, vyprázdniť chladničku a smetné koše, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť všetky svetlá, vyplnúť ohrievač teplej vody/bojler a ostatné elektrospotrebiče, pozatvárať okna, uzamknúť dvere a balkón a odovzdať kľúč pri odchode.
 • Ak zákazník odovzdá chatu a jej okolie /ohnisko, trávnik,.../ špinavé, bude mu účtovaný poplatok za upratovanie, čo sa odpočíta z vratného depozitu.
 • V prípade poškodenia alebo zničenia inventáru, ako aj celej chaty a zariadenia chaty, resp.spoločenskej sály, a iného prebratého inventáru k pobytu, zákaník sa zaväzuje zaplatiť skutočnú vzniknutú škodu.
 1. Klimatizácia a elektrické ohrievače sa môžu použiť po dohode. Pred zapnutím ohrevu/chladenia sa odpíše za prítomnosti zákazníka stav merača a za spotrebu elektriny účtujeme zníženú sadzbu 0,4Eur/1kW, o ktorú sa poníži kaucia, resp.ak bude spotreba vyššia, zákazník sa zaväzuje tento rozdiel doplatiť.
 2. Ukončenie pobytu, odovzdanie spoločenskej miestnosti, prísl. pozemku a hnuteľného majetku... na konci ubytovania/prenájmu: do 10.00 hodiny posledný deň ubytovania, resp. vždy však podľa popredu odsúhlasenej dohody.

 

Bezpečnostné predpisy platné v chatách PT Javorina a ich okolí, ostatné dohody

 1. Vo všetkých priestoroch interiéru chaty je prísny zákaz fajčenia a zakladanie ohňa v blízkosti chaty a jej okolia, okrem vyhradených miest; pred každou chatou je ohnisko na založenie malého ohňa na opekanie. Oheň musí byť malý, a vždy pod dozorom dospelej svojprávnej osoby.
 1. V čase od 22,00hod do 06,00hod je zákazník povinný dodržiavať nočný kľud.
 2. V chatách PT Javorina prosíme dodržiavať počas dňa kľud a nerušiť ostatných zákazníkov krikom, hlučným spevom, nadmerným zosilňovaním reprodukovanej hudby a zbytočným používaním motorových vozidiel.
 3. V nehnuteľnosti je hasiaci prístroj, ktorý je zaplombovaný a jeho použitie je možné iba v prípade hrozby požiara.
 4. Návšteva: podľa dohody s prevádzkovateľom.
 5. Na chatách a v spoločenských priestoroch je prísne zakázané premiestňovať zariadenie /nábytok, kuch.riad, iné/, robiť úpravy a akokoľvek zasahovať do elektrickej siete a inej inštalácie.
 6. Zákazníkom nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem el.spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu /holiaci strojček, sušič vlasov/ a rádio.
 7. V PT Javorina je možné sa autami pohybovať len po ceste a parkovisku. Je prísne zakázané používať autá po trávnatých plochách. V zistení porušenia tejto dohody prepadá kaucia na údržbu zelene v prospech prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ prosí separovať odpad do na to vyčlenených smetných nádob. Obaly z PVC fliaš a sklo zákazník neodnáša, uskladní ich do prístreška chaty, komunálny odpad  vynesie do zberných nádob pri vstupe do areálu. Snažíme sa zlepšovať ekológiu životného prostredia, prosím, pomôžte nám v tomto.
 2. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s prevádzkovateľom. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
 3. Prosíme nepoškodzovať stavby zvonka ako i interiér zásahmi do stien /napr. natĺkanie klincov, čmáranie a kresby, násilné zatváranie okien, a iné/. Pri zistení takéhoto surového zasahovania do stavieb a inventáru sa na opravu použije depozit, resp. budeme žiadať zaplatiť celú škodu.

Zapožičanie - Je možné si zapožičať kotlík na varenie gulášu.

 

Dôležité telefónne čísla:

Požiarnici: 112, 150, 034 621 2222

Záchranka: 112, 155, 034 621 2444

Polícia: 112, 158

Mestská polícia: 159, 034-6907111

Taxi: 0907 277 588, 0949 302 300

 

Prosím, aby Ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. Viac bodov ohľadom napr.storna rezervácie nájdete na našej internetovej stránke www.kamnachatu.sk. V prípade, že s niečím nesúhlasíte, prosím informujte nás na začiatku pobytu.

Prajeme Vám príjemný pobyt a veľa pekných zážitkov!

 

Myjava, 1.3.2023

TOP